Całe Pismo Święte, czyli wszystkie kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu [w łącznej liczbie 66] są natchnionym Słowem Bożym, wolnym od błędu, objawionym ku zbawieniu człowieka jako źródło i przewodnik w sprawach wiary, doktryny i życia.

Wierzymy w jednego Boga, stworzyciela wszechrzeczy, nieskończenie doskonałego i wiecznie istniejącego w trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, druga Osoba Trójcy. On, mimo iż istniał od zawsze z Bogiem i jako Bóg, uniżył się i został zrodzony z dziewicy. Prowadził na ziemi bezgrzeszne życie, będąc równocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Dokonywał cudów uwiarygodniających Jego Boskość i zmarł na krzyżu wylewając krew, poniósłszy odkupieńczą śmierć w miejsce każdego człowieka dla naszego zbawienia. Został cieleśnie zmartwychwzbudzony i fizycznie wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Powróci cieleśnie na ziemię w mocy i chwale, aby osądzić tych, którzy Go odrzucili, a także obdarzyć chwałą świętych i przynieść zbawienie narodowi Izraela.

Adam i Ewa jako pierwsi ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, lecz upadli ulegając pokusie szatana, wprowadzając całą ludzkość w stan grzechu i duchowej ciemności, co spowodowało oddzielenie człowieka od Boga. Z tego powodu odrodzenie z Ducha Świętego jest absolutnie konieczne dla zbawienia.

Odkupieńcza śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi jedyny środek dla usprawiedliwienia i zbawienia wszystkich, którzy wierzą. Zbawienie jest dane z łaski przez wiarę każdemu, kto prawdziwie upamięta się ze swoich grzechów i położy całkowitą ufność w Chrystusie. Taka osoba z radością wyzna Go jako Pana i Zbawiciela. Ci, którzy są zbawieni, narodzili się na nowo z Ducha Świętego i stali się prawdziwymi dziećmi Boga.

Pan nakazał nam ochrzcić się w wodzie na znak nowego życia w Nim, a także wspominać Jego śmierć na krzyżu spożywając Wieczerzę Pańską. Jednakże praktyki te nie mogą być postrzegane jako środki zbawcze.

Dary Ducha Świętego są udzielane członkom Ciała Chrystusowego tak, jak sprawia Duch. Celem tego obdarowania jest budowanie Ciała Chrystusa. Wierzymy, że wedle nauczania Nowego Testamentu wszelkie dary Ducha Świętego będą działać w Kościele aż do powrotu Chrystusa. Celem ich wykorzystywania jest uwielbienie Boga przez pokorną służbę Jego ludowi, a nie okazywanie wyższości duchowej czy dowodzenie chrześcijańskiej dojrzałości. Żaden prawdziwy dar Ducha nie jest dzisiaj źródłem nowych objawień o charakterze doktrynalnym, ani nie istnieją apostołowie czy prorocy funkcjonujący w taki sam sposób jak ci opisani w Piśmie Świętym.

Wierzymy w literalne wypełnienie proroctw biblijnych i ciągłość roli narodu izraelskiego w Bożym planie zbawienia. Nastąpi dosłowne pochwycenie Kościoła, będzie miał miejsce wielki ucisk, a po nim powróci Chrystus w ciele, aby dokonać sądu nad narodami i przynieść zbawienie narodowi żydowskiemu. Potem ustanowi On Tysiącletnie Królestwo i będzie panował w Jerozolimie przez 1000 lat, po czym nastąpi Sąd Ostateczny.